Skočiť na hlavný obsah

Sanácie

Sanovať  - ozdraviť, obnoviť, napraviť. Sanácia – súhrn opatrení s cieľom vylepšiť nepriaznivý stav (ozdravenie, obnovenie, náprava, zabezpečenie stability, čo sa budov týka, spevňovanie).

Na životnosť stavieb a konštrukcií vplýva mnoho faktorov a najvýznamnejšie z nich sú miera a frekvencia ich používania, poveternostné vplyvy a chyby spôsobené pri samotnej realizácii. V závislosti od spomínaných faktorov a ich kombinácie sa môžu prvé poškodenia prejaviť už vo veľmi krátkom čase. Tieto poškodenia odstraňujeme sanačnými a reprofilačnými prácami, ktoré predovšetkým spočívajú v ochrane obnažených výstuží, obnovení hydroizolačných vlastností, obnovení zdegradovaných a nesúdržných častí, zosilňovaní konštrukcií, vrátení mechanicko-fyzických vlastnosti, ošetrovaní povrchu voči vonkajším vplyvom.

Sanácia - už z názvu sa jedná o opravu betónových konštrukcií, ktoré  sú v dôsledku mechanických alebo chemických vplyvov poškodené.
So sanáciou muriva sa najčastejšie stretávame pri starých, historických budovách (kostoly, budovy v centrách miest), kde stenu tvorí zmes tehál, kameniva a iných stavebných zmesí.  Prejav poruchy: vlhnutie muriva, opadávanie omietky, degradácia muriva – rozpadávanie.
Dnes môžeme pozorovať dva hlavné prípady, kedy dochádza k oslabovaniu nosných konštrukcií a musí sa uskutočniť ich zosilnenie.  Prvým prípadom je oprava konštrukcií, resp.
Pojazdné dilatácie – vplyvom zaťaženia a prekročenia statickej únosnosti respektíve predimenzovanému zaťaženiu z hľadiska cyklov dochádza k poruchám (zostrihnutie, olámanie, netesnia, búchanie ...).
Hlavným účelom pri tmelení a tesnení pracovných špár je zamedziť vstupu vody a jej prímesí do konštrukcie. Z tohto dôvodu je viacero možností zaťaženia a nie pre každé je možné použiť to isté riešenie. Prevažne sa jedná o tlakové tesnenie špár a netlakové tesnenie špár. Hlavným cieľom je dokázať preklenúť pohyb v konštrukcií a zamedziť prieniku tekutín do železobetónových a oceľových konštrukcií.