Skočiť na hlavný obsah

Príprava povrchov

Príprava podkladov zahŕňa dôkladné odstránenie všetkých poškodených, popraskaných, nesúdržných alebo kontaminovaných vrstiev konštrukcie. Na tento účel sa používajú rozličné technológie, od ručného osekávania betónu cez pneumatické kladivá, frézovanie, pieskovanie, brokovanie až po vysokotlakový vodný lúč. Výber technológie závisí od konkrétnych podmienok a to  hlavne od tvarurozmerov konštrukcie, druhu konštrukcierozsahu poškodenia betónu, požiadaviek na hrúbku odstraňovanej vrstvykvalitu pripravovaného podkladu.

K najvhodnejším a dnes najpoužívanejším metódam prípravy podkladu patrí vysokotlakový vodný lúč, ktorý veľmi účinne odstraňuje poškodené časti konštrukcie a pritom nepoškodzuje hlbšie zdravé vrstvy. Pri tejto technológii nedochádza k sekundárnemu znečisteniu konštrukcie prachom. Vysokotlakový vodný lúč môže byť upravený na hĺbkové odstraňovanie betónu (sústredený do jedného tenkého lúča), alebo na plošné čistenie povrchu (rozptýlený na rotačnej alebo výkyvnej hlavici do zväzku lúčov).

Príprava podkladu končí vytvorením súdržného, čistého primerane drsného povrchu, na ktorý dobre priľnú nové vrstvy.

Vysokotlakové čistenie vodou je použitie vysokorýchlostných prúdov vysokotlakej vody na prerezanie takmer všetkých pevných materiálov a čistenie rôznych povrchov.
Otryskávanie drťou je metóda,  príprava povrchov pomocou stlačeného vzduchu a abrazíva prevažne suchou cestou. Otryskávanie zbaví povrch nečistôt, náterov a rôznych povrchových úprav a vytvorí vhodný povrch pre ďalšie povrchové úpravy.
Disponujeme brúskami v mnohých konfiguráciách. Od najbežnejšej ručnej brúsky, až po špecializované nástroje pre brúsenie a leštenie podláh. Účelové podlahové brúsky, používame na brúsenie a leštenie mramoru, žuly a betónu. Strojmi, ktorými brúsime betónové podlahy, majú silé pohonné jednotky.
Frézovanie -  patrí do skupiny prípravných prác pre zaistenie priľnavosti a ukotvenia nových povrchov k pôvodnému podkladu. Najčastejšie sa v stavebníctve frézujú betónové povrchy. Dôkladným frézovaním sa zabezpečí vhodný podklad pre prípravu nových povrchov, alebo vhodný podklad pre sanácie priemyselných podláh. Najčastejším problémom pri priemyselných podlahách sú výtlky.
Tryskanie oceľovými guličkami je najbežnejší spôsobom prípravy vodorovných plôch. Príprava podkladu ostáva čistá s otvorenou štruktúrou povrchu a tým veľmi vhodnou pre ďalšie operácie vyžadujúce čistý suchý povrch. 
Ponúkame Vám rezanie a vŕtanie diamantovou technikou železobetónových a betónových konštrukcii a murív.  Taktiež Vám ponúkame rezanie okenných otvorov a rezanie dverových  otvorov v priečkach, rezanie a búranie priečok, rezanie a vŕtanie konštrukčných otvorov a prestupov.
We have grinders in many configurations. From the most common hand-held grinder to specialized tools for grinding and polishing of floors. We use specialized floor grinders for grinding and polishing of marble, granite and concrete. The machines we use for grinding concrete floors have strong driving units.
Milling - belongs to a group of preparatory work to ensure adhesion and anchoring of new surfaces to the original substrate. In the building industry the most frequently milled surfaces are concrete surfaces.
Blasting with grit is a method of preparation of surfaces using compressed air and an abrasive mostly in a dry way. Blasting removes dirt, paints and different surface treatments from the surface and creates a suitable surface for further surface treatments.
High-pressure water cleaning is the use of high-speed high-pressure water jets to cut almost all solid materials and to clean various surfaces. With a high pressure water jet, high pressure water is forced to pass through a small orifice or nozzle bore, where the limitation of the small bore leads to high-pressure water flow.
We offer you cutting and drilling with diamond technology of reinforced concrete and concrete structures and masonry.  We also offer cutting of window openings and cutting of door openings in partitions, cutting and demolition of partitions, cutting and drilling of construction holes and transitions. Methods of cutting and drilling:
Jetting with steel balls is the most common way of preparation of horizontal surfaces. The substrate preparation remains clean with open structure of the surface and thus very suitable for further operations requiring clean dry surface.